Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzącego dnia Zmartwychwstania Chrystusa,

pragniemy życzyć Państwu cudownych a przede wszystkim

zdrowych, pogodnych, pełnych słońca Świąt Wielkanocnych,

a także smacznego jajka i wiosennego nastroju.

Wesołego Alleluja!

 

Życzy Zarząd, Rada Nadzorcza

 i pracownicy SM „Wspólnota”

Prośba o wsparcie akcji !!!

JAZDA Z POMOCĄ – SZPITAL im. JANA BOŻEGO w Lublinie CZEKA!

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie potrzebuje naszej pomocy !

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie bierze udział w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i potrzebuje naszej pomocy. Na Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych hospitalizowani są najmłodsi pacjenci z koronawirusem. Dzięki wsparciu publicznemu szpital otrzyma kilka respiratorów, ale potrzeb jest dużo więcej. Aktualnym i najpilniejszym problem szpitala jest transport sanitarny, którego brak, w obliczu walki z epidemią, postawił szpital w bardzo trudnej sytuacji.

 

Zbierzmy wspólnie środki na zakup samochodu do transportu sanitarnego dla szpitala! Akcję na portalu zrzutka.pl prowadzi Fundacja Rozwoju KUL. Wejdź na zrzutka.pl/z/jazdazpomoca i pomóż.

 

Każda złotówka się liczy, razem możemy pomóc TU i TERAZ!

 

Samochód do transportu sanitarnego będzie przeznaczony do:

 • przewozu dzieci chorych na COVID-19 oraz znajdujących się na obserwacji na Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych,
 • transportu materiałów biologicznych do testów na COVID-19,
 • obsługi przez nasz szpital Izolatorium Dziecięcego, które zostanie uruchomione w najbliższym czasie,
 • transportu leków i innych niezbędnych materiałów

 

Samochód przystosowany do realizacji tych zadań jest niezbędny, by szpital mógł ratować ludzkie życie, zapewnić powrót do zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów.

 

Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową szpitala aktualnie nie ma innej możliwości, aby w najbliższym czasie zrealizować ten zakup z innych źródeł finansowania

 

PROSIMY, PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

 

 

Pismo Dyrektora Szpitala im. Jana Bożego

Kontakt z biurem Spółdzielni

Szanowni Państwo, w związku z koronawirusem, w trosce o nasze wspólne zdrowie, prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów osobistych w biurze Spółdzielni .
Zwracamy się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Telefony:

Biuro SM 81 462 76 76

Konserwator 517 700 088

Hydraulik: 534 596 886

Elektryk: 503 034 023

 

Oferta Pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Inspektor ds. eksploatacji

 

Zakres zadań:

 • bieżąca eksploatacja zasobów Spółdzielni,
 • nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmę konserwacyjną,
 • planowanie prac eksploatacyjnych i remontowych,
 • dokonywanie odbioru prac eksploatacyjnych, pielęgnacyjnych i konserwacyjnych,
 • opracowywanie projektów instrukcji i regulaminów z zakresu eksploatacji i remontów,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej zasobów mieszkaniowych,
 • nadzór nad usuwaniem usterek w zasobach mieszkaniowych
 • opracowanie planów remontowych w zasobach Spółdzielni
 • opracowanie dokumentów przetargowych dot. działalności technicznej
 • nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń pomiarowych
 • obsługa mieszkańców Spółdzielni w zakresie spraw technicznych

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel, MS Word,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy.
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę pełną nowych wyzwań,
 • stałe godziny pracy,
 • pracę w miłej atmosferze,

Otwarcie ofert z dnia 03.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota” informuje, że w dniu 03.02.2020 nastąpiło otwarcie ofert dotyczące postępowania na “Opracowanie dokumentacji projektowej budowlaneji wykonawczej na wykonanie indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy, doborze zaworów regulacji podpionowej instalacji c.o. i c.w.u. dla 24 budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych w Łęcznej.”

W postępowaniu wystartowali następujący oferenci:

Biuro projektowe “EURO-INSTAL”

mgr inż Leszek Kwiecień

os Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków

Oferta cenowa netto: 257.000,00 zł

Termin wykonania: 30.05.2020 r.


Inż. HIERONIM BRZEZIŃSKI

USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

Al. Jana Pawła II 19/33

37-450 Stalowa Wola

Oferta cenowa netto: 72.000,00 zł

Termin wykonania: 3 miesiące


API MICON

ul. Łukasińskiego 5

37-700 Przemyśl

Pracownia Projektowa SANTECH Tomasz Binkowski

Medyka 383

37-372 Medyka

Oferta cenowa netto:172 800,00 zł

Termin wykonania: 4 miesiące


“INWESTPROJEKT” Lublin S.A.

ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

Oferta cenowa netto:94 950,00 zł

Termin wykonania: 4 miesiące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.01.2020 r.

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej na wykonanie indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy, doborze zaworów regulacji podpionowej instalacji c.o. i c.w.u. dla 24 budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych w Łęcznej”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego oraz dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 wielobranżowy projekt budowlany zakończony uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w SIWZ .

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.05.2020 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najkorzystniejsza oferta  wg kryterium cena 80% oraz 20% termin realizacji za wykonanie całości przedmiotu zamówienia pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych”.

VII. Wykluczenie z postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII. Wymagane wadium:

Tak

IX. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2).
 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3).
 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4).
 4. Gwarancja (załącznik nr 5).
 5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 6).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 7).
 7. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ, (parafka na każdej stronie).
 8. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami.

X. Kontakt z Zamawiającym:

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji zamówienia udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” nr tel. 081 462 76 76 wew. 22, wew. 25.

XI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
 2. Oferta powinna:
 • być w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: „Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych”,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,

 

Termin składania ofert upływa z dniem 03.02.2020 r. o godz. 14:00

Załączniki:

1. SIWZ_

2. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa WZÓR

3. Załącznik nr 2 do SIWZ

4. Załącznik nr 3 do SIWZ

5. Załącznik nr 4 do SIWZ

6. Załącznik nr 5 do SIWZ

7. Załącznik nr 6 do SIWZ

8. Załącznik nr 7 do SIWZ

 

1 2 3 19