Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 28.06.2024 r.

1. Uchwała – zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1.1 Regulamin Walne

2. Uchwała – przyjęcie porządku obrad

3. Uchwała – przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

3.1 Protokół z poprzedniego zebrania

4. Uchwała – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 r.

4.1 Sprawozdanie finansowe za 2023

5 .Uchwała – podział nadwyżki bilansowej za 2023 r.

6. Uchwała – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2023

6.1 Sprawozdanie Zarządu za 2023

7. Uchwała – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023

7.1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023

8. Uchwała – absolutorium Prezes Zarządu

9. Uchwała – absolutorium Członek Zarządu

10. Uchwała – absolutorium Członek Zarządu

11. Uchwała – przyjęcie wniosków z lustracji

11.1 Wnioski polustracyjne 2024

12. Uchwała – zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej

12.1 Regulamin Rady Nadzorczej

13. Uchwała – wnioski Walne Zgromadzenie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.12.2023 r.

„Malowanie klatki schodowej Staszica 5, 21-010 Łęczna”

I. Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”
Staszica 5
21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Malowania klatki schodowej Staszica 5, 21-010 Łęczna”

III. Zakres rzeczowy zadania:
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujące się w odpowiedniej sytuacji finansowej, pozwalającej na wykonanie zamówienia oraz dokonały wizji lokalnej inwestycji.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.02.2024 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
• Zgodnie ze wzorem formularza oferty
• Sposób wyboru oferty: najniższa cena

Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny

VII. Wykaz dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2),
2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia,
3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
5. Przedstawienie referencji z wykonania co najmniej trzech robót polegających na malowaniu klatek schodowych.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota”: 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego do 12.01.2024 r.

– Oferta powinna:
• być w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta,
• opisana następująco: „Malowanie klatki schodowej Staszica 5, 21-010 Łęczna”

1 2 3 24