ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.12.2023 r.

„Malowanie klatki schodowej Staszica 5, 21-010 Łęczna”

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5 Łęczna

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Malowanie klatki schodowej Staszica 5, 21-010 Łęczna”

Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w  siedzibie zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

– Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

–  Dokonała wizji lokalnej inwestycji

Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.02.2024 r.

Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny

 Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Przedstawienie referencji z wykonania co najmniej trzech robót polegających na malowaniu klatek schodowych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje  udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” 081 462 76 76.

Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego do 12.01.2024 r.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Malowanie klatki schodowej Staszica 5, 21-010 Łęczna”

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej z dniu 24.06.2023 r.

1.Uchwała nr 2/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1.1 Regulamin Walnego Zgromadzenia

2. Uchwała nr 2/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

3. Uchwała nr 3/2023 w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia

4. Uchwała nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019

5. Uchwała nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020

6. Uchwała nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021

7. Uchwała nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022

8. Uchwała nr 8/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 

9. Uchwała nr 9/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020

10. Uchwała nr 10/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021

11. Uchwała nr 11/2023 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022

12. Uchwała nr 12/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu za lata 2019-2022

13. Uchwała nr 13/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019-2022

14.Uchwała nr 14/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za lata 2019-2022

15. Uchwała nr 15/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za lata 2019-2022

16. Uchwała nr 16/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za lata 2019-2022

17. Uchwała nr 17/2023 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji

18. Uchwała nr 18/2023 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej 

 

 

1 2 3 23