Monthly Archives: Grudzień 2019

Pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

I. Ogłaszający przetarg:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 39 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spacerowej 5 w Łęcznej, o powierzchni użytkowej 62,94 m2, jako przedmiot odrębnej własności wraz ze związanymi z własnością lokalu prawami

III. Zakres rzeczowy przetargu:
  • Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 39 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spacerowej 5 w Łęcznej, o powierzchni użytkowej 62,94 m2, jako przedmiot odrębnej własności wraz ze związanymi z własnością lokalu prawami. Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 14.01.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00.
    • wartość wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 175 000 zł i stanowi wartość przedmiotu przetargu określoną przez rzeczoznawcę majątkowego
    • wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić na konto Spółdzielni. Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert – BS 05 8693 0006 0000 4789 2002 0001
IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • – wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
  • – złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i Regulaminem określającym zasady i tryb ustalania prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wolnego w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej.

Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej, wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (Uchwała Nr 8/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej z dnia 06.06.2017 r.) oraz w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Wpłacone wadium przepada w razie :

  • rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
  • nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 462 76 76 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwspolnota.com.pl

V. Oznaczenie terminu składania ofert:

Pisemne oferty można składać od dnia 15.01.2020 o godz. 13:00 w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej przy ul. Staszica 5 w terminie 10 dni, to jest do dnia 24.01.2020.

VI. Rozstrzygnięcie przetargu: 

Rozpoczęcie przetargu oraz otwarcie ofert nastąpi w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej przy ulicy Staszica 5 w Łęcznej  w dniu 27.01.2020 o godzinie 11:00.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.12.2019 r. (piątek) biuro Spółdzielni jest nieczynne. Jednocześnie przypominamy, iż powstałe w tym dniu awarie można zgłaszać do firmy konserwatorskiej pod numerami umieszczonymi w tablicach informacyjnych.