Zapytania ofertowe

w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: “Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 669 149,88 zł Kwota dotacji 7 273 747,47 zł