ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.05.2019 r.

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Utwardzenie placu kruszywem frakcji 0-31,5 w ilości 210m2  przy ul. Staszica 5 ”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 05.06.2019 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: 
  • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania:

 

„Utwardzenie placu kruszywem frakcji 0-31,5 w ilości 210m2  przy ul. Staszica 5 ”

 

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
  1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
  2. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zadania udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

  • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
  • opisana następująco:

 

„Utwardzenie placu kruszywem frakcji 0-31,5 w ilości 210m2  przy ul. Staszica 5 ”


Termin składania ofert upływa z dniem 23 maja 2019 r. o godz. 1000.

Zmiana stawki za odbieranie odpadów oraz prezentacja dotycząca segregacji odpadów

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota” informuje, że z dniem 1 czerwca na mocy Uchwały Rady Miasta Łęczna  Nr VII/34/2019 stawka za odbiór odpadów segregowanych od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi 17 zł/m-c.

Zachęcamy mieszkańców posiadających kartę dużej rodziny do zgłaszania się do biura Spółdzielni w celu obniżenia powyższej stawki.

Dodatkowo zamieszamy broszura segregacja odpadów przygotowaną przez PGKIM w Łęcznej dotyczącą zasad segregacji odpadów.

1 2 3 4 5 18