Kontakt z biurem Spółdzielni

Szanowni Państwo, w związku z koronawirusem, w trosce o nasze wspólne zdrowie, prosimy o ograniczenie do minimum kontaktów osobistych w biurze Spółdzielni .
Zwracamy się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Telefony:

Biuro SM 81 462 76 76

Konserwator 517 700 088

Hydraulik: 534 596 886

Elektryk: 503 034 023

 

Oferta Pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Inspektor ds. eksploatacji

 

Zakres zadań:

 • bieżąca eksploatacja zasobów Spółdzielni,
 • nadzór nad pracami wykonywanymi przez firmę konserwacyjną,
 • planowanie prac eksploatacyjnych i remontowych,
 • dokonywanie odbioru prac eksploatacyjnych, pielęgnacyjnych i konserwacyjnych,
 • opracowywanie projektów instrukcji i regulaminów z zakresu eksploatacji i remontów,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji technicznej zasobów mieszkaniowych,
 • nadzór nad usuwaniem usterek w zasobach mieszkaniowych
 • opracowanie planów remontowych w zasobach Spółdzielni
 • opracowanie dokumentów przetargowych dot. działalności technicznej
 • nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń pomiarowych
 • obsługa mieszkańców Spółdzielni w zakresie spraw technicznych

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel, MS Word,
 • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy.
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę pełną nowych wyzwań,
 • stałe godziny pracy,
 • pracę w miłej atmosferze,

Otwarcie ofert z dnia 03.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota” informuje, że w dniu 03.02.2020 nastąpiło otwarcie ofert dotyczące postępowania na “Opracowanie dokumentacji projektowej budowlaneji wykonawczej na wykonanie indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy, doborze zaworów regulacji podpionowej instalacji c.o. i c.w.u. dla 24 budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych w Łęcznej.”

W postępowaniu wystartowali następujący oferenci:

Biuro projektowe “EURO-INSTAL”

mgr inż Leszek Kwiecień

os Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków

Oferta cenowa netto: 257.000,00 zł

Termin wykonania: 30.05.2020 r.


Inż. HIERONIM BRZEZIŃSKI

USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

Al. Jana Pawła II 19/33

37-450 Stalowa Wola

Oferta cenowa netto: 72.000,00 zł

Termin wykonania: 3 miesiące


API MICON

ul. Łukasińskiego 5

37-700 Przemyśl

Pracownia Projektowa SANTECH Tomasz Binkowski

Medyka 383

37-372 Medyka

Oferta cenowa netto:172 800,00 zł

Termin wykonania: 4 miesiące


“INWESTPROJEKT” Lublin S.A.

ul. Tomasza Zana 38

20-601 Lublin

Oferta cenowa netto:94 950,00 zł

Termin wykonania: 4 miesiące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.01.2020 r.

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej na wykonanie indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy, doborze zaworów regulacji podpionowej instalacji c.o. i c.w.u. dla 24 budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych w Łęcznej”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego oraz dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 wielobranżowy projekt budowlany zakończony uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w SIWZ .

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.05.2020 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najkorzystniejsza oferta  wg kryterium cena 80% oraz 20% termin realizacji za wykonanie całości przedmiotu zamówienia pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych”.

VII. Wykluczenie z postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII. Wymagane wadium:

Tak

IX. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2).
 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3).
 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4).
 4. Gwarancja (załącznik nr 5).
 5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 6).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 7).
 7. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ, (parafka na każdej stronie).
 8. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami.

X. Kontakt z Zamawiającym:

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji zamówienia udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” nr tel. 081 462 76 76 wew. 22, wew. 25.

XI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
 2. Oferta powinna:
 • być w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: „Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych”,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,

 

Termin składania ofert upływa z dniem 03.02.2020 r. o godz. 14:00

Załączniki:

1. SIWZ_

2. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa WZÓR

3. Załącznik nr 2 do SIWZ

4. Załącznik nr 3 do SIWZ

5. Załącznik nr 4 do SIWZ

6. Załącznik nr 5 do SIWZ

7. Załącznik nr 6 do SIWZ

8. Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

I. Ogłaszający przetarg:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 39 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spacerowej 5 w Łęcznej, o powierzchni użytkowej 62,94 m2, jako przedmiot odrębnej własności wraz ze związanymi z własnością lokalu prawami

III. Zakres rzeczowy przetargu:
 • Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 39 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Spacerowej 5 w Łęcznej, o powierzchni użytkowej 62,94 m2, jako przedmiot odrębnej własności wraz ze związanymi z własnością lokalu prawami. Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 14.01.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00.
  • wartość wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 175 000 zł i stanowi wartość przedmiotu przetargu określoną przez rzeczoznawcę majątkowego
  • wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić na konto Spółdzielni. Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert – BS 05 8693 0006 0000 4789 2002 0001
IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • – wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • – złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i Regulaminem określającym zasady i tryb ustalania prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wolnego w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej.

Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej, wraz załącznikami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (Uchwała Nr 8/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej z dnia 06.06.2017 r.) oraz w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 81 462 76 76 oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwspolnota.com.pl

V. Oznaczenie terminu składania ofert:

Pisemne oferty można składać od dnia 15.01.2020 o godz. 13:00 w sekretariacie siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej przy ul. Staszica 5 w terminie 10 dni, to jest do dnia 24.01.2020.

VI. Rozstrzygnięcie przetargu: 

Rozpoczęcie przetargu oraz otwarcie ofert nastąpi w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej przy ulicy Staszica 5 w Łęcznej  w dniu 27.01.2020 o godzinie 11:00.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.12.2019 r. (piątek) biuro Spółdzielni jest nieczynne. Jednocześnie przypominamy, iż powstałe w tym dniu awarie można zgłaszać do firmy konserwatorskiej pod numerami umieszczonymi w tablicach informacyjnych.

1 2 3 4 5 20