Monthly Archives: Marzec 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.03.2018 r.

Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 „Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.  Wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 50PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.09.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty
 • Sposób wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do wykonania wymiany wind oraz zdolność do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, referencji, doświadczenia, kwalifikacji pracowników. Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”)

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Referencje wykonania wymiany wind,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zadania udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”


Termin składania ofert upływa z dniem 09 kwiecień 2018 r. o godz. 1000.