Monthly Archives: Listopad 2020

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych SM “Wspólnota” w Łęcznej realizowana w ramach projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie informację oraz dokumenty dostępne są pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15559