Monthly Archives: Styczeń 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.01.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.01.2016 r.

Zadanie A „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1,
Spacerowej 2, Spacerowej 4
Zadanie B „Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien przy
ul.: Wiklinowej 18,20,22,24”

I. Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”
ul. Staszica 5
21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie:
Zadanie A „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1,
Spacerowej 2, Spacerowej 4
Zadanie B „Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien przy
ul.: Wiklinowej 18,20,22,24”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2016 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
•Zgodnie ze wzorem formularza oferty
Sposób wyboru oferty:
• Najniższa cena (Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania:
Zadanie A „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1, Spacerowej 2, Spacerowej 4 oraz Zadanie B „Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien przy ul.: Wiklinowej 18,20,22,24”.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Dodatkowe informacje  udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” w Dziale Technicznym pod nr tel. 81 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Ofertę powinna być:
• w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta,
• opisana następująco:

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1, Spacerowej 2, Spacerowej 4, Wiklinowej 18,20,22,24”.

Termin składania ofert upływa z dniem 9 luty 2016 r. o godz. 12:00