Monthly Archives: Maj 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2016 r.

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

21-010 Łęczna

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”

 

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 1. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 08.07.2016 r.

 1. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”.


Termin składania ofert upływa z dniem 03 czerwiec 2016 r. o godz. 12:00