Monthly Archives: Grudzień 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2016 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Łęcznej

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy Szkolnej 10 w Łęcznej

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi i posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wymagane referencje wykonania dwóch podobnych dokumentacji projektowych na docieplenie ścian budynku o powierzchni ścian min 2500m2.

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.02.2017 r.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

  • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

  1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
  2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
  3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

  • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
  • opisana następująco:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy Szkolnej 10 w Łęcznej

 


Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2016 r. o godz. 12:00