Monthly Archives: Marzec 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.03.2017 r.

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”
III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w przedmiarze robót. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – (w tym okresie), dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia budynku o wartości co najmniej 300 000,00 zł. Wysokość wadium  ustala się na kwotę w wysokości  2 000,00 zł.  Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017 r.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza ofertySposób wyboru oferty:

  Najniższa cena – Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego   zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”

 

Pozostałe szczegółowe informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawiera SIWZ do zadania, wszystkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego!


Termin składania ofert upływa z dniem 24 marca 2017 r. o godz. 12:00