Projekt UE

FUNDUSZE UNIJNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota” w Łęcznej pozyskała zewnętrzne środki finansowe
w ramach Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 669 149,88 zł Kwota dotacji 7 273 747,47 zł

Tytuł projektu: “Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Wspólnota w Łęcznej”.

Projekt wymaga dużego zaangażowania pracowników Spółdzielni ze względu na duży zakres prac. Celem projektu jest wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych
z panelami solarnymi na dachu, podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych w Łęcznej przy ulicy:

 • Akacjowej 4 – dz. nr 2776/6 (Obr. 1, ark. 29),
 • Akacjowej 6 – dz. nr 2776/9 (Obr. 1, ark. 29),
 • Akacjowej 8 – dz. nr 2776/13 (Obr. 1, ark. 29),
 • Jaśminowej 1 – dz. nr 2763/5 (Obr. 1, ark. 29),
 • Jaśminowej 3 – dz. nr 2763/5 (Obr. 1, ark. 29),
 • Patriotów Polskich 2 – dz. nr 2609/15 (Obr. 1, ark. 28),
 • Staszica 5 – dz. nr 2581/88 (Obr. 1, ark. 11),
 • Spacerowej 2 – dz. nr 2763/3 (Obr. 1, ark. 29),
 • Spacerowej 4 – dz. nr 2763/2 (Obr. 1, ark. 29),
 • Spacerowej 5 – dz. nr 2770/3 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 1 – dz. nr 2776/4 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 3 – dz. nr 2776/5 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 5 – dz. nr 2776/7 (Obr. 1, ark. 29,
 • Wiklinowej 7 – dz. nr 2776/8 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 9 – dz. nr 2776/12 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 11 – dz. nr 2776/14 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 13 – dz. nr 2776/15 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 15 – dz. nr 2776/18 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 17 – dz. nr 2776/19 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 18 – dz. nr 2770/4 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 19 – dz. nr 2776/20 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 20 – dz. nr 2770/4 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 22 – dz. nr 2770/4 (Obr. 1, ark. 29),
 • Wiklinowej 24 – dz. nr 2770/4 (Obr. 1, ark. 29),

Oprócz wyżej wymienionych prac projekt obejmuje również termomodernizację budynków polegającą na modernizacji ocieplenia stropodachów, wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach, wymianie ślusarki drzwiowej, wymianie grzejników centralnego ogrzewania na klatkach schodowych wraz z zaworami termostatycznymi. Ponadto projekt obejmuje modernizację oświetlenia części wspólnych polegające na wymianie dotychczasowych opraw oświetleniowych na światło typu LED.

Przedsięwzięcie jest bardzo duże, inwestycja jest nowoczesna ze względu na wykorzystanie technologii w zakresie kompleksowej zmiany systemu grzewczego i produkcji ciepłej wody użytkowej.

Celem pozyskania funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego konieczne było wykonanie audytów efektywności energetycznej na poszczególne budynki oraz kosztorysów inwestorskich.

Po ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Spółdzielnia przystąpiła do opracowania wniosku wraz z załącznikami i studium wykonalności zgodnie
z ogłoszonym w konkursie regulaminem. Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej “Wspólnota” w Łęcznej uzyskał pozytywną ocenę zgodności formalnej i merytorycznej, czego efektem było podpisanie w dniu 20.09.2019 r. umowy nr RPLU.05.03.00-06-0029/19-00 o dofinansowanie Projektu.

Przed rozpoczęciem inwestycji do każdego z mieszkańców budynków mieszkalnych objętych Projektem, zostanie wysłane pismo informacyjne o planowanym terminie wykonania prac.

Celami jakościowymi Projektu jest:

– bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców,

– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowanymi źródłami energii,

– racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem ich dostępności.

Okres realizacji Projektu ustala się na:

rozpoczęcie realizacji: 2020-01-31

zakończenie rzeczowe realizacji: 2022-10-31

zakończenie finansowe realizacji: 2022-11-30