Monthly Archives: Styczeń 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.01.2020 r.

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej na wykonanie indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy, doborze zaworów regulacji podpionowej instalacji c.o. i c.w.u. dla 24 budynków wielorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych w Łęcznej”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego oraz dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 wielobranżowy projekt budowlany zakończony uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w SIWZ .

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.05.2020 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najkorzystniejsza oferta  wg kryterium cena 80% oraz 20% termin realizacji za wykonanie całości przedmiotu zamówienia pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych”.

VII. Wykluczenie z postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII. Wymagane wadium:

Tak

IX. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2).
 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3).
 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4).
 4. Gwarancja (załącznik nr 5).
 5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 6).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 7).
 7. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ, (parafka na każdej stronie).
 8. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami.

X. Kontakt z Zamawiającym:

Dodatkowe informacje w sprawie realizacji zamówienia udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” nr tel. 081 462 76 76 wew. 22, wew. 25.

XI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
 2. Oferta powinna:
 • być w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: „Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych oraz instalacji solarnych z panelami solarnymi na dachu podłączonych do zasobników centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, automatyki kontrolno-sterującej wraz z systemem zdalnego monitoringu parametrów pracy w 24 budynkach wielorodzinnych mieszkalnych”,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,

 

Termin składania ofert upływa z dniem 03.02.2020 r. o godz. 14:00

Załączniki:

1. SIWZ_

2. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa WZÓR

3. Załącznik nr 2 do SIWZ

4. Załącznik nr 3 do SIWZ

5. Załącznik nr 4 do SIWZ

6. Załącznik nr 5 do SIWZ

7. Załącznik nr 6 do SIWZ

8. Załącznik nr 7 do SIWZ