Monthly Archives: Styczeń 2018

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI KONSERWACJI I SPRZĄTANIA W ZASOBACH SM “WSPÓLNOTA”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. usługi konserwacji i sprzątania w zasobach SM “Wspólnota” będzie prowadzona przez firmę ARTBIZ Artur Kowalski. Jednocześnie informujemy, że ulegają zmianie numery kontaktowe do firmy konserwująco-sprzątającej:

Hydraulik 534 596 886

Elektryk 503 034 023

Właściciel 517 700 088

Poniżej aktualna lista numerów kontaktowych:

LISTA NUMERÓW

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Na konserwację zasobów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

       Kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach SM „Wspólnota” w Łęcznej w następującym zakresie:

 • konserwację oraz usuwanie awarii instalacji:
 1. centralnego ogrzewania
 2. ciepłej i zimnej wody
 3. kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 4. instalacji gazowej
 5. instalacji elektrycznej
 • konserwację, regulacja i regeneracja samozamykaczy, ślusarki drzwiowej, ślusarki i stolarki okiennej w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 • utrzymanie czystości, dbanie o estetykę otoczenia, utrzymanie i pielęgnowanie terenów zielonych oraz ciągów pieszo – jezdnych wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym.
 • utrzymanie w należytym stanie urządzeń zabawowych i elementów placów zabaw (konserwacja i usuwanie awarii).
 • drobne remonty murarskie, malarskie itp.

III. Zakres rzeczowy zadania: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w dokumentach i załącznikach SIWZ, dostępnych odpłatnie w kwocie 50 PLN w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe wymagania zawiera SIWZ.

V. Oznaczenie terminu rozpoczęcia prac:

            Od 01.02.2018r. na czas nieokreślony z możliwością terminowego wypowiedzenia umowy.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty Załącznik nr 2.
 • Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc za cały zakres umowy.

Sposób wyboru oferty:

 • Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, doświadczenia i kwalifikacji pracowników, wyposażenia w sprzęt.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najkorzystniejszych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty Załącznik nr 2,
 2. Umowa, SIWZ, Załączniki, (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. KRS lub dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje na świadczenie konserwacji udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” nr tel. 081 462 76 76, przez Zarząd Spółdzielni oraz dział techniczny.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Oferta na kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach

SM „Wspólnota” w Łęcznej.

Pozostałe szczegółowe informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawiera SIWZ do zadania, wszystkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego!


Termin składania ofert upływa z dniem 17 stycznia 2018 r. o godz. 1200