Monthly Archives: Sierpień 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.08.2018 r.

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 19.10.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt.

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”

Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

Formularz oferty (załącznik nr 2)

Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)

Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,

posiadać datę sporządzenia,

zawierać adres lub siedzibę oferenta,

opisana następująco:

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”
Termin składania ofert upływa z dniem 21 Sierpnia 2018 r. o godz. 12:00