Monthly Archives: Styczeń 2019

Zapytanie z dnia 29.01.2019 r.

 

„Wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy

rozdzielni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wykonanie wykonawczej projektowej przebudowy

rozdzielni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy (kompletnej) rozdzielni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy informacje i zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie usługi projektowe przebudowy lub budowy węzłów w budynkach wielorodzinnych.

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy rozdzielni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

 

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2),
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Referencje zgodnie wymogami.
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zapytania udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy

rozdzielni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej”


Termin składania ofert upływa z dniem 05 lutego 2019 r. o godz. 10:00