Monthly Archives: Wrzesień 2017

Centralne ogrzewanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota” informuje, że w dniu 29.09.2017 r.(piątek) w zasobach spółdzielni zostanie włączona instalacja centralnego ogrzewania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji prosimy o kontakt z obsługą techniczną Spółdzielni. [Kontakt]

Jednocześnie przypominamy o podstawowych zasadach związanych z obsługą instalacji w Państwa mieszkaniach [Zasady działania podzielników i racjonalne gospodarowanie ciepłem.]

Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2017 r.

„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”
ul. Staszica 5
21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Zamówienie obejmuje wymianę drzwi ewakuacyjnych przeciw pożarowych EIS 60 przy ul. Staszica 5 w ilości 20szt. oraz drzwi wejściowych aluminiowych w ilości 6szt przy ul. Jaśminowej 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załącznikach nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.
V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.11.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:
•Zgodnie ze wzorem formularza oferty
Sposób wyboru oferty:
• Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5 oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
5. Referencje zgodnie wymogami.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: D

Dodatkowe informacje dotyczące wymiany drzwi udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Ofertę powinna być:
• w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta,
• opisana następująco:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

Termin składania ofert upływa z dniem 29 września 2017 r. o godz. 11:00