Monthly Archives: Listopad 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2018 r.

„ Kontrola 5-cio letnia instalacji elektrycznej i piorunochronowej

 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie 5-cio letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.).

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załącznikach nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego. Łącznie objętych kontrolą jest 31 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Łęczna.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadające stosowne uprawniania które nakłada ustawa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm., oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.01.2019 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

•Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Kontrola 5-cio letnia instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2),
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Wykaz osób uczestniczących w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 3),
 6. Referencje zgodnie wymogami.
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zapytania udzielane są w siedzibie SM “Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Kontrola 5-cio letnia instalacji elektrycznej i piorunochronowej

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej.”


Termin składania ofert upływa z dniem 23 Listopada 2018 r. o godz. 10:00