Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 08.06.2018 r.

1. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia + Regulamin

2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe za 2017

3. Uchwała o podziale nadwyżki za 2017

4. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2017 + Sprawozdanie

5. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 + Sprawozdanie

6. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Milanowski

7. Uchwała o udzieleniu Absolutorium I. Frankowska

8. Uchwała o udzieleniu Absolutorium D. Baran

9. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Koszałka

10. Uchwała o przyjęciu wniosków z lustracji

11. Uchwała o przyjęciu wniosków z WZ

12. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2017

 

LIKWIDACJA KASY W BIURZE SPÓŁDZIELNI

Informacja – likwidacja kasy w siedzibie Spółdzielni

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej informuje, że zgonie z realizacją zaleceń lustracji przeprowadzonej w 2017 roku  z dniem 01-05-2018 r. ulega likwidacji kasa Spółdzielni, a tym samym zaprzestaje się przyjmowania od mieszkańców Spółdzielni wpłat i wypłat z tytułu opłat czynszowych za użytkowane lokale.

Wpłat czynszu należy dokonywać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na jedno z kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej prowadzonych w :

 1. Banku Pekao SA nr rach.: 95 1240 2513 1111 0000 3252 7106

lub

 1. Banku Spółdzielczym w Łęcznej nr rach.: 05 8693 0006 0000 4789 2002 0001

 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania przez Państwa bezpłatnych wpłat gotówkowych (opłat czynszowych) w poniższych placówkach bankowych:

 1. Bank Pekao ul. S.Staszica 1, 21-010 Łęczna

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30

 1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 1 w Łęcznej Wiosenna 4

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 2 w Łęcznej Stefanii Pawlak 6 (Deptak)

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.03.2018 r.

Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 „Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.  Wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 50PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.09.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty
 • Sposób wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do wykonania wymiany wind oraz zdolność do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, referencji, doświadczenia, kwalifikacji pracowników. Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”)

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Referencje wykonania wymiany wind,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zadania udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”


Termin składania ofert upływa z dniem 09 kwiecień 2018 r. o godz. 1000.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.02.2018 r.

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 11.05.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19; i ul. Akacjowej 4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje o malowaniu klatek udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”


Termin składania ofert upływa z dniem 23 luty 2018 r. o godz. 1000.

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI KONSERWACJI I SPRZĄTANIA W ZASOBACH SM „WSPÓLNOTA”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. usługi konserwacji i sprzątania w zasobach SM „Wspólnota” będzie prowadzona przez firmę ARTBIZ Artur Kowalski. Jednocześnie informujemy, że ulegają zmianie numery kontaktowe do firmy konserwująco-sprzątającej:

Hydraulik 534 596 886

Elektryk 503 034 023

Właściciel 517 700 088

Poniżej aktualna lista numerów kontaktowych:

LISTA NUMERÓW

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Na konserwację zasobów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

       Kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach SM „Wspólnota” w Łęcznej w następującym zakresie:

 • konserwację oraz usuwanie awarii instalacji:
 1. centralnego ogrzewania
 2. ciepłej i zimnej wody
 3. kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 4. instalacji gazowej
 5. instalacji elektrycznej
 • konserwację, regulacja i regeneracja samozamykaczy, ślusarki drzwiowej, ślusarki i stolarki okiennej w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 • utrzymanie czystości, dbanie o estetykę otoczenia, utrzymanie i pielęgnowanie terenów zielonych oraz ciągów pieszo – jezdnych wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym.
 • utrzymanie w należytym stanie urządzeń zabawowych i elementów placów zabaw (konserwacja i usuwanie awarii).
 • drobne remonty murarskie, malarskie itp.

III. Zakres rzeczowy zadania: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w dokumentach i załącznikach SIWZ, dostępnych odpłatnie w kwocie 50 PLN w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe wymagania zawiera SIWZ.

V. Oznaczenie terminu rozpoczęcia prac:

            Od 01.02.2018r. na czas nieokreślony z możliwością terminowego wypowiedzenia umowy.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty Załącznik nr 2.
 • Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc za cały zakres umowy.

Sposób wyboru oferty:

 • Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, doświadczenia i kwalifikacji pracowników, wyposażenia w sprzęt.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najkorzystniejszych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty Załącznik nr 2,
 2. Umowa, SIWZ, Załączniki, (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. KRS lub dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje na świadczenie konserwacji udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” nr tel. 081 462 76 76, przez Zarząd Spółdzielni oraz dział techniczny.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Oferta na kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach

SM „Wspólnota” w Łęcznej.

Pozostałe szczegółowe informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawiera SIWZ do zadania, wszystkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego!


Termin składania ofert upływa z dniem 17 stycznia 2018 r. o godz. 1200

1 2 3 14