Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2018 r.

„ Kontrola 5-cio letnia instalacji elektrycznej i piorunochronowej

 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie 5-cio letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.).

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załącznikach nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego. Łącznie objętych kontrolą jest 31 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Łęczna.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadające stosowne uprawniania które nakłada ustawa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm., oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.01.2019 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

•Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Kontrola 5-cio letnia instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2),
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Wykaz osób uczestniczących w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 3),
 6. Referencje zgodnie wymogami.
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zapytania udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Kontrola 5-cio letnia instalacji elektrycznej i piorunochronowej

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej.”


Termin składania ofert upływa z dniem 23 Listopada 2018 r. o godz. 10:00

Zapytanie ofertowe z dnia 20.09.2018 r.

„Wymiana drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 1 oraz ul. Spacerowej 2, 4”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 1

oraz przy ul. Spacerowej 2, 4”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Zamówienie obejmuje wymianę drzwi wejściowych aluminiowych przy ul. Jaśminowej 1 oraz ul. Spacerowej 2,4, razem do wymiany 9 szt. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załącznikach nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 06.11.2018 r.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 1 oraz przy ul. Spacerowej 2, 4”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2),
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Referencje zgodnie wymogami.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zapytania udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 1

oraz przy ul. Spacerowej 2, 4”


Termin składania ofert upływa z dniem 4 października 2018 r. o godz. 11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.09.2018 r.

Malowanie dachów ocynkowanych (głównych nad ostatnią kondygnacją) w systemie epoksydowo-poliuretanowym na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Akacjowej 4 i 8 w Łęcznej”

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Malowanie dachów ocynkowanych (głównych nad ostatnią kondygnacją) w systemie epoksydowo-poliuretanowym na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Akacjowej 4 i 8 w Łęcznej”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.11.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: 
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: „Malowanie dachów ocynkowanych (głównych nad ostatnią kondygnacją) w systemie epoksydowo-poliuretanowym na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Akacjowej 4 i 8 w Łęcznej”

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie),
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zadania udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Malowanie dachów ocynkowanych (głównych nad ostatnią kondygnacją) w systemie epoksydowo-poliuretanowym na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Akacjowej 4 i 8 w Łęcznej”


Termin składania ofert upływa z dniem 18 wrzesień 2018 r. o godz. 1000.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.08.2018 r.

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 19.10.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt.

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”

Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

Formularz oferty (załącznik nr 2)

Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)

Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,

posiadać datę sporządzenia,

zawierać adres lub siedzibę oferenta,

opisana następująco:

„Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Wiklinowej 3”
Termin składania ofert upływa z dniem 21 Sierpnia 2018 r. o godz. 12:00

Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej w dniu 08.06.2018 r.

1. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia + Regulamin

2. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe za 2017

3. Uchwała o podziale nadwyżki za 2017

4. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2017 + Sprawozdanie

5. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 + Sprawozdanie

6. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Milanowski

7. Uchwała o udzieleniu Absolutorium I. Frankowska

8. Uchwała o udzieleniu Absolutorium D. Baran

9. Uchwała o udzieleniu Absolutorium R. Koszałka

10. Uchwała o przyjęciu wniosków z lustracji

11. Uchwała o przyjęciu wniosków z WZ

12. Protokół z Walnego Zgromadzenia 2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2017

 

LIKWIDACJA KASY W BIURZE SPÓŁDZIELNI

Informacja – likwidacja kasy w siedzibie Spółdzielni

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej informuje, że zgonie z realizacją zaleceń lustracji przeprowadzonej w 2017 roku  z dniem 01-05-2018 r. ulega likwidacji kasa Spółdzielni, a tym samym zaprzestaje się przyjmowania od mieszkańców Spółdzielni wpłat i wypłat z tytułu opłat czynszowych za użytkowane lokale.

Wpłat czynszu należy dokonywać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na jedno z kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej prowadzonych w :

 1. Banku Pekao SA nr rach.: 95 1240 2513 1111 0000 3252 7106

lub

 1. Banku Spółdzielczym w Łęcznej nr rach.: 05 8693 0006 0000 4789 2002 0001

 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania przez Państwa bezpłatnych wpłat gotówkowych (opłat czynszowych) w poniższych placówkach bankowych:

 1. Bank Pekao ul. S.Staszica 1, 21-010 Łęczna

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30

 1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 1 w Łęcznej Wiosenna 4

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 2 w Łęcznej Stefanii Pawlak 6 (Deptak)

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.03.2018 r.

Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 „Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.  Wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 50PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.09.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty
 • Sposób wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do wykonania wymiany wind oraz zdolność do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, referencji, doświadczenia, kwalifikacji pracowników. Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”)

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Referencje wykonania wymiany wind,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zadania udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”


Termin składania ofert upływa z dniem 09 kwiecień 2018 r. o godz. 1000.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.02.2018 r.

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 11.05.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19; i ul. Akacjowej 4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje o malowaniu klatek udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”


Termin składania ofert upływa z dniem 23 luty 2018 r. o godz. 1000.

1 2 3 15