Kategoria: Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.03.2018 r.

Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 „Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 5”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.  Wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 50PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.09.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty
 • Sposób wyboru oferty:

Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do wykonania wymiany wind oraz zdolność do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, referencji, doświadczenia, kwalifikacji pracowników. Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”)

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Referencje wykonania wymiany wind,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje ww. zadania udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana windy osobowej i meblowej oraz likwidacja jednej widny osobowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica”


Termin składania ofert upływa z dniem 09 kwiecień 2018 r. o godz. 1000.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.02.2018 r.

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 11.05.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19; i ul. Akacjowej 4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje o malowaniu klatek udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”


Termin składania ofert upływa z dniem 23 luty 2018 r. o godz. 1000.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Na konserwację zasobów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

       Kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach SM „Wspólnota” w Łęcznej w następującym zakresie:

 • konserwację oraz usuwanie awarii instalacji:
 1. centralnego ogrzewania
 2. ciepłej i zimnej wody
 3. kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 4. instalacji gazowej
 5. instalacji elektrycznej
 • konserwację, regulacja i regeneracja samozamykaczy, ślusarki drzwiowej, ślusarki i stolarki okiennej w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 • utrzymanie czystości, dbanie o estetykę otoczenia, utrzymanie i pielęgnowanie terenów zielonych oraz ciągów pieszo – jezdnych wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym.
 • utrzymanie w należytym stanie urządzeń zabawowych i elementów placów zabaw (konserwacja i usuwanie awarii).
 • drobne remonty murarskie, malarskie itp.

III. Zakres rzeczowy zadania: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w dokumentach i załącznikach SIWZ, dostępnych odpłatnie w kwocie 50 PLN w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe wymagania zawiera SIWZ.

V. Oznaczenie terminu rozpoczęcia prac:

            Od 01.02.2018r. na czas nieokreślony z możliwością terminowego wypowiedzenia umowy.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty Załącznik nr 2.
 • Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc za cały zakres umowy.

Sposób wyboru oferty:

 • Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, doświadczenia i kwalifikacji pracowników, wyposażenia w sprzęt.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najkorzystniejszych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty Załącznik nr 2,
 2. Umowa, SIWZ, Załączniki, (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. KRS lub dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje na świadczenie konserwacji udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” nr tel. 081 462 76 76, przez Zarząd Spółdzielni oraz dział techniczny.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Oferta na kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach

SM „Wspólnota” w Łęcznej.

Pozostałe szczegółowe informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawiera SIWZ do zadania, wszystkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego!


Termin składania ofert upływa z dniem 17 stycznia 2018 r. o godz. 1200

Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2017 r.

„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”
ul. Staszica 5
21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Zamówienie obejmuje wymianę drzwi ewakuacyjnych przeciw pożarowych EIS 60 przy ul. Staszica 5 w ilości 20szt. oraz drzwi wejściowych aluminiowych w ilości 6szt przy ul. Jaśminowej 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załącznikach nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.
V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.11.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:
•Zgodnie ze wzorem formularza oferty
Sposób wyboru oferty:
• Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5 oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
5. Referencje zgodnie wymogami.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: D

Dodatkowe informacje dotyczące wymiany drzwi udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Ofertę powinna być:
• w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta,
• opisana następująco:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

Termin składania ofert upływa z dniem 29 września 2017 r. o godz. 11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.08.2017 r.
„Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w SIWZ.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena (Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje dotyczące docieplenia stropodachów udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2


Termin składania ofert upływa z dniem 16 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.06.2017 r.
„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul.Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 04.08.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: 

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje wymiany okien udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”.
Termin składania ofert upływa z dniem 19 czerwiec 2017 r. o godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.03.2017 r.

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”
III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w przedmiarze robót. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – (w tym okresie), dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia budynku o wartości co najmniej 300 000,00 zł. Wysokość wadium  ustala się na kwotę w wysokości  2 000,00 zł.  Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017 r.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza ofertySposób wyboru oferty:

  Najniższa cena – Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego   zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”

 

Pozostałe szczegółowe informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawiera SIWZ do zadania, wszystkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego!


Termin składania ofert upływa z dniem 24 marca 2017 r. o godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2016 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Łęcznej

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy Szkolnej 10 w Łęcznej

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi i posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wymagane referencje wykonania dwóch podobnych dokumentacji projektowych na docieplenie ścian budynku o powierzchni ścian min 2500m2.

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.02.2017 r.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy Szkolnej 10 w Łęcznej

 


Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.10.2016 r.
Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 10 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.11.2016 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9”),

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

 

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9


Termin składania ofert upływa z dniem 17 października 2016 r. o godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2016 r.

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

21-010 Łęczna

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”

 

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 1. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 08.07.2016 r.

 1. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”.


Termin składania ofert upływa z dniem 03 czerwiec 2016 r. o godz. 12:00

1 2