Kategoria: Przetargi

Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2017 r.

„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”
ul. Staszica 5
21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Zamówienie obejmuje wymianę drzwi ewakuacyjnych przeciw pożarowych EIS 60 przy ul. Staszica 5 w ilości 20szt. oraz drzwi wejściowych aluminiowych w ilości 6szt przy ul. Jaśminowej 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załącznikach nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.
V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.11.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:
•Zgodnie ze wzorem formularza oferty
Sposób wyboru oferty:
• Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5 oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
5. Referencje zgodnie wymogami.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: D

Dodatkowe informacje dotyczące wymiany drzwi udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Ofertę powinna być:
• w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta,
• opisana następująco:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

Termin składania ofert upływa z dniem 29 września 2017 r. o godz. 11:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.08.2017 r.
„Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w SIWZ.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena (Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje dotyczące docieplenia stropodachów udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2


Termin składania ofert upływa z dniem 16 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00

Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.06.2017 r.
„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul.Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 04.08.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: 

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje wymiany okien udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Wiklinowej 18,20,22,24”.
Termin składania ofert upływa z dniem 19 czerwiec 2017 r. o godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.03.2017 r.

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”
III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w przedmiarze robót. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – (w tym okresie), dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia budynku o wartości co najmniej 300 000,00 zł. Wysokość wadium  ustala się na kwotę w wysokości  2 000,00 zł.  Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017 r.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza ofertySposób wyboru oferty:

  Najniższa cena – Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego   zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej na działce nr 2581/39”

 

Pozostałe szczegółowe informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawiera SIWZ do zadania, wszystkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego!


Termin składania ofert upływa z dniem 24 marca 2017 r. o godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2016 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Łęcznej

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy Szkolnej 10 w Łęcznej

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi i posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wymagane referencje wykonania dwóch podobnych dokumentacji projektowych na docieplenie ścian budynku o powierzchni ścian min 2500m2.

V.Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.02.2017 r.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy ul. Szkolnej 10 w Łęcznej

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia ścian budynku przy Szkolnej 10 w Łęcznej

 


Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.10.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.10.2016 r.
Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 10 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.11.2016 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9”),

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.

 

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje w/w robót udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Wymiana rynien i rur spustowych przy ul. Akacjowej 7 i 9


Termin składania ofert upływa z dniem 17 października 2016 r. o godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2016 r.

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

21-010 Łęczna

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”

 

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 1. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 08.07.2016 r.

 1. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

„Wymiana okien w piwnicy przy ul. Spacerowej 4 i 5”.


Termin składania ofert upływa z dniem 03 czerwiec 2016 r. o godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.01.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.01.2016 r.

Zadanie A „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1,
Spacerowej 2, Spacerowej 4
Zadanie B „Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien przy
ul.: Wiklinowej 18,20,22,24”

I. Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”
ul. Staszica 5
21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie:
Zadanie A „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1,
Spacerowej 2, Spacerowej 4
Zadanie B „Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien przy
ul.: Wiklinowej 18,20,22,24”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.04.2016 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
•Zgodnie ze wzorem formularza oferty
Sposób wyboru oferty:
• Najniższa cena (Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania:
Zadanie A „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1, Spacerowej 2, Spacerowej 4 oraz Zadanie B „Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą okien przy ul.: Wiklinowej 18,20,22,24”.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Dodatkowe informacje  udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” w Dziale Technicznym pod nr tel. 81 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Ofertę powinna być:
• w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta,
• opisana następująco:

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Jaśminowej 1, Spacerowej 2, Spacerowej 4, Wiklinowej 18,20,22,24”.

Termin składania ofert upływa z dniem 9 luty 2016 r. o godz. 12:00

REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNOTA” W ŁĘCZNEJ

Opis przedmiotu zamówienia:

            Ocieplenie całych kominów wentylacyjnych wełną mineralną (przestrzeń pomiędzy obudową komina z cegły a pustakiem systemowym komina) poczynając od poziomu spodu stropu ostatniej kondygnacji na całej wysokość stropodachu aż ponad dach do otworów wentylacyjnych umieszczonych na wysokości min 0,60m od poziomu stropodachu lub wyżej. Dodatkowo komin ocieplony z zewnętrznej strony styropianem gr. 5 cm metodą lekko-mokrą wraz z dwukrotnym malowaniem na biało farbami silikonowymi. W przypadku gdy po przyklejeniu styropianu czapa komina okażę się za krótka należy przewidzieć obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej a czapkę zabezpieczyć papą termozgrzewalną. Kominy w których dolna część kratki wentylacyjnej znajduje się poniżej 0,60m od poziomu w najniższym punkcie należy je podmurować cegłą ceramiczną na minimalną wysokość 0,60m. Ocieplenie górnej części komina pomiędzy kanałami zabezpieczyć wylewką cementową min. 4cm. Przewody kominowe które wymagały podwyższenia na żądaną minimalną wysokość 0,60m należy przedłużyć blachą stalową ocynkowaną. Wszystkie kominy wymagające remontu na poszczególnych nieruchomościach będą oznaczone znakiem „X” na kolor czerwony. Łączna ilość kominów wymagających remontu wynosi 45 szt.

Wzoru umów i materiały są do pobrania w siedzibie zleceniodawcy.
Oferty należy składać do dnia 02.11.2015 r. w biurze Spółdzielni ul. Staszica 5 21-010 Łęczna

Przebudowa opaski wokół budynku przy ul. Szkolnej 10 i Patriotów Polskich 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje przebudowę opaski wokół budynku według schematu przedstawionego w załącznik nr 2 i 3. Opaska wykonana z kostki brukowej gr. 4cm o szerokości min 0,60m plus grubość obrzeża (6cm) ułożona na podbudowie piaskowo-cementową zakończona obrzeżem betonowymi o wymiarach 6x20x100cm. Zadanie zlokalizowane będzie przy ulicy Szkolnej 10 i Patriotów Polskich 2 w Łęcznej.
1. Przebudowa opaski przy ulicy Szkolnej 10, w Łęcznej obejmuje:
• Demontaż starego chodnika, obrzeży i płyt o wymiarach 30x30cm wraz z odzyskiem i ułożeniem materiału na paletach. Ponad to Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewiezienia odzyskanego materiału do magazynu SM „Wspólnota” na odległość do 3km od miejsca wykonywania robót lub zlecenie wywiezienia materiałów z miejsca wykonywania robót wraz z ich utylizacją.
• Utylizację podbudowy chodnika.
• Wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne opaski,
• Ustawienie obrzeża 6x20x100cm na podbudowie betonowej o gr. min 10cm,
• Wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z kostką brukową, warstwy podbudowy należy zagęścić mechanicznie,
• Zasypanie szczelin pomiędzy kostką brukową piaskiem drobnoziarnistym,
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych,
Ilość do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 wynosi 145,00mb
Ilość do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 2 wynosi 41,0m2.
2. Przebudowa opaski przy ulicy Patriotów Polskich 2, w Łęcznej obejmuje:
• Demontaż starego chodnika, obrzeży i płyt o wymiarach 30x30cm wraz z odzyskiem i ułożeniem materiału na paletach. Ponad to Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewiezienia odzyskanego materiału do magazynu SM „Wspólnota” na odległość do 3km od miejsca wykonywania robót lub zlecenie wywiezienia materiałów z miejsca wykonywania robót wraz z ich utylizacją.
• Utylizację podbudowy chodnika.
• Wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne opaski,
• Ustawienie obrzeża 6x20x100cm na podbudowie betonowej o gr. min 10cm,
• Wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z kostką brukową, warstwy podbudowy należy zagęścić mechanicznie,
• Zasypanie szczelin pomiędzy kostką brukową piaskiem drobnoziarnistym,
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych,
Ilość do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 3 wynosi 201,0mb.

Opaska wokół budynku będzie posiadała następującą konstrukcję:
• kostka brukowa betonowa wibroprasowana (holand, szara) o grubości 4 cm,
• podsypka piaskowo-cementowa o gr. 2 cm,
• podbudowa betonowa min 5MPa o grubości min 8 cm,
• podsypka piaskowa warstwa odsączająca o gr. 10 cm.
• obrzeże betonowe 6cmx20x100cm (szare).

Wzoru umów i materiały są do pobrania w siedzibie zleceniodawcy.
Oferty należy składać do dnia 02.10.2015 r. w biurze Spółdzielni ul. Staszica 5 21-010 Łęczna.