Kategoria: Ogłoszenia

LIKWIDACJA KASY W BIURZE SPÓŁDZIELNI

Informacja – likwidacja kasy w siedzibie Spółdzielni

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Łęcznej informuje, że zgonie z realizacją zaleceń lustracji przeprowadzonej w 2017 roku  z dniem 01-05-2018 r. ulega likwidacji kasa Spółdzielni, a tym samym zaprzestaje się przyjmowania od mieszkańców Spółdzielni wpłat i wypłat z tytułu opłat czynszowych za użytkowane lokale.

Wpłat czynszu należy dokonywać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na jedno z kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej prowadzonych w :

 1. Banku Pekao SA nr rach.: 95 1240 2513 1111 0000 3252 7106

lub

 1. Banku Spółdzielczym w Łęcznej nr rach.: 05 8693 0006 0000 4789 2002 0001

 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania przez Państwa bezpłatnych wpłat gotówkowych (opłat czynszowych) w poniższych placówkach bankowych:

 1. Bank Pekao ul. S.Staszica 1, 21-010 Łęczna

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30

 1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 1 w Łęcznej Wiosenna 4

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 1. Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Filia Nr 2 w Łęcznej Stefanii Pawlak 6 (Deptak)

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI KONSERWACJI I SPRZĄTANIA W ZASOBACH SM „WSPÓLNOTA”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. usługi konserwacji i sprzątania w zasobach SM „Wspólnota” będzie prowadzona przez firmę ARTBIZ Artur Kowalski. Jednocześnie informujemy, że ulegają zmianie numery kontaktowe do firmy konserwująco-sprzątającej:

Hydraulik 534 596 886

Elektryk 503 034 023

Właściciel 517 700 088

Poniżej aktualna lista numerów kontaktowych:

LISTA NUMERÓW

Centralne ogrzewanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” informuje, że w dniu 29.09.2017 r.(piątek) w zasobach spółdzielni zostanie włączona instalacja centralnego ogrzewania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji prosimy o kontakt z obsługą techniczną Spółdzielni. [Kontakt]

Jednocześnie przypominamy o podstawowych zasadach związanych z obsługą instalacji w Państwa mieszkaniach [Zasady działania podzielników i racjonalne gospodarowanie ciepłem.]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.06.2017 r.
„Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w SIWZ.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.08.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje wymiany okien udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2


Termin składania ofert upływa z dniem 19 czerwiec 2017 r. o godz. 12:00

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

 

Życzy Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej

Wielkanoc

1 2 3