Kategoria: Ogłoszenia

Centralne ogrzewanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” informuje, że w dniu 29.09.2017 r.(piątek) w zasobach spółdzielni zostanie włączona instalacja centralnego ogrzewania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji prosimy o kontakt z obsługą techniczną Spółdzielni. [Kontakt]

Jednocześnie przypominamy o podstawowych zasadach związanych z obsługą instalacji w Państwa mieszkaniach [Zasady działania podzielników i racjonalne gospodarowanie ciepłem.]

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.06.2017 r.
„Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

I.Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w SIWZ.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.08.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty: :

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie .

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje wymiany okien udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Dociepleniu stropodachów granulowaną wełną szklaną  w rozbiciu na trzy zadania”)

 1. Zadanie A – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 1 – ilość 839,0 m2
 2. Zadanie B – docieplenie stropodachu przy ul. Jaśminowej 3 – ilość 503,0 m2
 3. Zadanie C – docieplenie stropodachu przy ul. Patriotów Polskich 2 – ilość 906,0 m2


Termin składania ofert upływa z dniem 19 czerwiec 2017 r. o godz. 12:00

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

 

Życzy Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej

Wielkanoc

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy iż, w dniu 02 maja 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nieczynna. Wszelkie wynikłe w tym dniu awarie prosimy zgłaszać do firmy konserwatorskiej pod numerem telefonu umieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

WAŻNE TELEFONY

Policja- 997, 112, 81 752 72 10

Straż Miejska- 986, 81 535 86 43 lub 603 888 022

Straż Pożarna- 998, 81 752 75 30

Pogotowie Ratunkowe- 999, 112

Szpital- Izba przyjęć- 81 752 65 01, 81 752 65 02

Pogotowie gazowe- 992

Pogotowie energetyczne- 991, 81 744 32 64- Lublin, 81 752 09 76 Łęczna

PGKiM Łęczna Sp z o.o.- 81 752 10 44 do 45

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej- 81 531 55 26, 81 531 55 23

Urząd Gminy Łęczna- sekretariat 81 535 86 00, 81 752 11 50;

dodatki mieszkaniowe 81 752 03 76, 81 535 86 53

Zgłaszanie awarii- firma konserwująco-sprzątająca PW „DRABIK”- 517 104 800

Hydraulik- 530 145 070

Elektryk- 517 104 885

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

zyczenia-wielkanocne

Z okazji nadchodzącego dnia Zmartwychwstania Chrystusa,

pragniemy życzyć Państwu cudownych, zdrowych, pogodnych,

pełnych słońca i pomyślności, spędzonych w rodzinnym gronie

Świąt Wielkanocnych, a także smacznego jajka,

wiosennego nastroju, bogatego zająca i wielu sukcesów.

Wesołego Alleluja!

 

Życzy Zarząd i pracownicy SM „Wspólnota”

 

1 2