Author Archives: Rafał Milanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.02.2018 r.

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

ul. Staszica 5

21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załączniku nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 30 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 11.05.2018 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:
 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty

Sposób wyboru oferty:

 • Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: „Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19; i ul. Akacjowej 4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
 1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
 2. Potwierdzenie zapoznania się z przedmiarem robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
 3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje o malowaniu klatek udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

 

„Malowanie klatek schodowych przy ul.: Wiklinowej 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19;

i ul. Akacjowej  4,6,8.  Łącznie 24 klatki schodowe”


Termin składania ofert upływa z dniem 23 luty 2018 r. o godz. 1000.

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI KONSERWACJI I SPRZĄTANIA W ZASOBACH SM „WSPÓLNOTA”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.02.2018 r. usługi konserwacji i sprzątania w zasobach SM „Wspólnota” będzie prowadzona przez firmę ARTBIZ Artur Kowalski. Jednocześnie informujemy, że ulegają zmianie numery kontaktowe do firmy konserwująco-sprzątającej:

Hydraulik 534 596 886

Elektryk 503 034 023

Właściciel 517 700 088

Poniżej aktualna lista numerów kontaktowych:

LISTA NUMERÓW

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Na konserwację zasobów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”

Staszica 5

21-010 Łęczna

II.Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

       Kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach SM „Wspólnota” w Łęcznej w następującym zakresie:

 • konserwację oraz usuwanie awarii instalacji:
 1. centralnego ogrzewania
 2. ciepłej i zimnej wody
 3. kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 4. instalacji gazowej
 5. instalacji elektrycznej
 • konserwację, regulacja i regeneracja samozamykaczy, ślusarki drzwiowej, ślusarki i stolarki okiennej w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 • utrzymanie czystości, dbanie o estetykę otoczenia, utrzymanie i pielęgnowanie terenów zielonych oraz ciągów pieszo – jezdnych wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym.
 • utrzymanie w należytym stanie urządzeń zabawowych i elementów placów zabaw (konserwacja i usuwanie awarii).
 • drobne remonty murarskie, malarskie itp.

III. Zakres rzeczowy zadania: Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w dokumentach i załącznikach SIWZ, dostępnych odpłatnie w kwocie 50 PLN w siedzibie Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Pozostałe wymagania zawiera SIWZ.

V. Oznaczenie terminu rozpoczęcia prac:

            Od 01.02.2018r. na czas nieokreślony z możliwością terminowego wypowiedzenia umowy.

VI.Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:

 • Zgodnie ze wzorem formularza oferty Załącznik nr 2.
 • Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa brutto za jeden miesiąc za cały zakres umowy.

Sposób wyboru oferty:

 • Zamawiający dokona oceny zdolności wykonawcy do świadczenia usług konserwacji na podstawie dostarczonych dokumentów. Uwzględni przy tym: wysokość ceny, doświadczenia i kwalifikacji pracowników, wyposażenia w sprzęt.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najkorzystniejszych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty Załącznik nr 2,
 2. Umowa, SIWZ, Załączniki, (podpis wykonawcy na każdej stronie),
 3. KRS lub dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dodatkowe informacje na świadczenie konserwacji udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” nr tel. 081 462 76 76, przez Zarząd Spółdzielni oraz dział techniczny.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

– Ofertę powinna być:

 • w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • opisana następująco:

Oferta na kompleksowe świadczenie usług konserwacji w zasobach

SM „Wspólnota” w Łęcznej.

Pozostałe szczegółowe informacje nie ujęte w ogłoszeniu zawiera SIWZ do zadania, wszystkie dokumenty dostępne w siedzibie Zamawiającego!


Termin składania ofert upływa z dniem 17 stycznia 2018 r. o godz. 1200

Centralne ogrzewanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” informuje, że w dniu 29.09.2017 r.(piątek) w zasobach spółdzielni zostanie włączona instalacja centralnego ogrzewania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji prosimy o kontakt z obsługą techniczną Spółdzielni. [Kontakt]

Jednocześnie przypominamy o podstawowych zasadach związanych z obsługą instalacji w Państwa mieszkaniach [Zasady działania podzielników i racjonalne gospodarowanie ciepłem.]

Zapytanie ofertowe z dnia 19.09.2017 r.

„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

I. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”
ul. Staszica 5
21-010 Łęczna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

III. Zakres rzeczowy zadania:

Zamówienie obejmuje wymianę drzwi ewakuacyjnych przeciw pożarowych EIS 60 przy ul. Staszica 5 w ilości 20szt. oraz drzwi wejściowych aluminiowych w ilości 6szt przy ul. Jaśminowej 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania do zapytania ofertowego przedstawiony jest w załącznikach nr 1. Dokumenty i załączniki dostępne odpłatnie w kwocie 20 PLN w siedzibie zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Firmy dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda. Pozostałe szczegółowe informacje zawiera SIWZ do zadania.
V. Oznaczenie terminu wykonania całości zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 18.11.2017 r.

VI. Sposób przygotowania i wyboru oferty:

Sposób przygotowania oferty:
•Zgodnie ze wzorem formularza oferty
Sposób wyboru oferty:
• Najniższa cena ( Cena składanej oferty przyjęta będzie jako cena ryczałtowa obejmująca całą realizację wykonania zadania: pt. „Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5 oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania trzech najniższych ofert i zaproszenia oferentów do negocjacji ceny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót po cenach zawartych w ofercie.
VII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. Formularz oferty (załącznik nr 2)
2. Potwierdzenie zapoznania się z opisem przedmiotu robót, SIWZ, (podpis wykonawcy na każe stronie)
3. Dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i opłatami,
5. Referencje zgodnie wymogami.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: D

Dodatkowe informacje dotyczące wymiany drzwi udzielane są w siedzibie SM „Wspólnota” Dziale Technicznym nr tel. 081 462 76 76.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

– Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.
– Ofertę powinna być:
• w zamkniętej kopercie opatrzona pieczątką,
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta,
• opisana następująco:
„Wymiana drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych w budynku przy ul. Staszica 5
oraz drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Jaśminowej 3”

Termin składania ofert upływa z dniem 29 września 2017 r. o godz. 11:00

1 2 3 12